Softvérový systém TomoCon GO (verzia 3.0) získal certifikát, ktorý potvrdzuje zhodu s požiadavkami
nariadenia EÚ pre zdravotnícke prístroje a pomôcky (Medical Device Regulation EU 2017/745).

Je registrovaný v európskej databáze zdravotníckych prístrojov a pomôcok (EUDAMED)
a môže byť poskytovaný a používaný na klinické účely v krajinách Európskej Únie.